Finansiell information

Hexagons strävan efter ekonomisk öppenhet stöds av omfattande redovisningsprinciper och riktlinjer för företagets finansiella rapportering.

Redovisningsprinciper

Hexagons koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU.
– Läs Hexagons kvartalsrapporter

Detaljerade siffor finns i sektionen Finansiell data, både för nedladdning och visning direkt på webbsidan.