Definitioner

Avkastning på eget kapital – Nettoresultat exklusive innehav utan bestämmande inflytande för de senaste tolv månaderna i procent av för de senaste 12 månaderna genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande under de senaste tolv månaderna

Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat före skatt plus räntekostnader exklusive poster av engångskaraktär för de senaste tolv månaderna i för de senaste 12 månaderna procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under de senaste tolv månaderna

Avskrivning av övervärden – I samband med ett bolagsförvärv tilldelas förvärvsbeloppet identifierbara tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget. Immateriella tillgångar tilldelas ofta den betydande delen av förvärvsbeloppet. Avskrivning på övervärden är definierat som skillnaden mellan avskrivningarna på dessa immateriella tillgångar och de avskrivningar som hade skett i det förvärvade bolaget om inte förvärvet hade skett.

Börskurs – Sista betalkurs på NASDAQ OMX Nordiska Börs sista börsdagen för perioden

Eget kapital per aktie – Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med antalet aktier vid periodens slut

Investeringar – Inköp minus försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive vad som ingår i förvärv och avyttringar av dotterföretag

Kapitalomsättningshastighet – Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital

Kassaflöde – Kassaflöde från löpande verksamheten och efter förändring av rörelsekapitalet exkluderat poster av engångskaraktär

Kassaflöde per aktie – Kassaflöde från den löpande verksamheten och efter förändring av rörelsekapitalet exkluderat poster av engångskaraktär dividerat med genomsnittligt antal aktier

Nettoskuldsättningsgrad – Räntebärande skulder minus räntebärande, kortfristiga fordringar och likvida medel dividerat med eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande

Operationell nettoomsättning – Nettoomsättning justerat med skillnaden mellan verkligt värde och bokfört värde på uppskjutna intäkter avseende förvärvade verksamheter

Poster av engångskaraktär – Intäkter och kostnader som inte förväntas uppkomma regelbundet

Resultat per aktie – Periodens resultat exklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med genomsnittligt antal aktier

Räntetäckningsgrad – Resultat före skatt plus räntekostnader dividerat med räntekostnader

Rörelsemarginal – Rörelseresultat (EBIT1) i procent av operationell nettoomsättning

Rörelseresultat (EBIT1) – Rörelseresultat exklusive realisationsresultat från andelar i koncernföretag och andra poster av engångskaraktär

Soliditet – Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen

Sysselsatt kapital – Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder

Vinstmarginal före skatt – Resultat före skatt i procent av nettoomsättning

Verksamhetsdefinitioner

Americas - Nord, Syd och Centralamerika

Asien - Asien, Australien och Nya Zeeland

EMEA - Europa, Mellanöstern och Afrika