Finansiella mål

Nettoomsättning

Mål: Hexagons mål är att nå en omsättning på 4,6-5,1 mdr EUR senast vid utgången av 2021. Detta mål ska nås genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.

Under 2016 uppgick den operationella nettoomsättningen till 3 149 MEUR (3 044). Under 2016 uppgick den organiska tillväxten till 2 procent.

Rörelsemarginal

Mål: Hexagons mål är att nå en rörelsemarginal på 27-28 procent senast vid utgången av 2021.

År 2016 uppgick rörelsemarginalen till 23 procent. Detta är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015.

Resultat per aktie

Mål: Hexagons mål är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. Hexagon bedömer att en stark tillväxt av vinsten per aktie är det bästa måttet på aktieägarvärde.

Under 2016 ökade resultatet per aktie med 14 procent och uppgick till 1,59 EUR.

Soliditet

Mål: Hexagons mål är att ha en soliditet på minst 25 procent. En hög soliditet är ett krav för finansiering av förvärv genom upplåning.

Vid utgången av 2016 uppgick soliditeten till 58 procent.

Kassaflöde

Mål: Hexagons mål är att ha ett positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Ett starkt kassaflöde är nödvändigt för att kunna investera, betala räntor och amorteringar samt för att ge utdelning till aktieägarna.

Under 2016 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 782 MEUR. Det operativa kassaflödet uppgick till 517 MEUR.

Avkastning på sysselsatt kapital

Mål: Den långsiktiga avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel ska uppgå till mer än 15 procent per år.

Vid utgången av 2016 uppgick det sysselsatta kapitalet till 6 489 MEUR. Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 12 procent.