Bolagsstyrning

Vi på Hexagon uppmuntrar integritet i vår affärsverksamhet. Följaktligen rättar vi oss strikt efter bolagsstyrningsreglerna.

Hexagon är ett svenskt aktiebolag. Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna via bolagsstämman, styrelsen och VD enligt aktiebolagslagen, gällande bestämmelser för börsnoterade företag och Hexagons bolagsordning.

Bolagsstyrningen i Hexagon är baserad på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta lagar och regelverk.

I enlighet med årsredovisningslagen så skall Hexagon avge en bolagsstyrningsrapport som skall granskas av bolagets revisorer. Syftet med Hexagons bolagsstyrningsrapport är att för aktieägare och övriga intressenter synliggöra hur verksamheten förvaltas. God bolagsstyrning skapar förutsättningar för tydlig ansvarsfördelning mellan de olika beslutsorganen.

Hexagon har definierade tydliga roller och fördelning av ansvar mellan styrelse, företagsledning och olika kontrollorgan. Transparens tillämpas på information till aktieägare och kapitalmarknaderna. Hexagon arbetar kontinuerligt med att förbättra system för beslutsfattande och styrning och som ett led i detta arbete beslutade bolaget på årsstämman 2004 om inrättande av valberedning och revisionsutskott i syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete i dessa frågor.


Svensk kod för bolagsstyrning

Hexagon tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Hexagons bolagsstyrningsrapport har upprättas i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och Koden, och har i enlighet med 6 kap. 8 § i årsredovisningslagen upprättats som en från årsredovisningen skild handling.

Styrelse

I enlighet med bolagsordningen ska styrelsen i Hexagon bestå av minst tre och högst nio ledamöter, som väljs årligen av årsstämman för tiden intill nästkommande årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändringar av bolagsordningen. På årsstämman 2016 valdes sex ledamöter, inklusive VD. Finans- och ekonomidirektören tillika vice VD, chefsjuristen samt strategidirektören deltar i styrelsemötena. På begäran deltar andra medarbetare i styrelsemötena för att föredra särskilda frågor.

Läs mer om styrelsen

Koncernledning

VD ansvarar för att leda och styra Hexagons verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, bolagets bolagsordning och de anvisningar och strategier som fastställts av styrelsen. VD ska säkerställa att styrelsen erhåller sådan objektiv, detaljerad och relevant information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Dessutom ansvarar VD för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling mellan styrelsemötena.

VD har utsett en koncernledning som består av applikationsområdeschefer, regionsansvarig samt vissa koncernstabsfunktioner, totalt åtta personer. Koncernledningen svarar för den övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av de finansiella resurserna mellan affärsområdena samt för frågor som rör finansiering och kapitalstruktur. Vid behov anlitas specialistkompetens från ledande experter. Regelbundna ledningsmöten är koncernens forum för att implementera den övergripande styrningen ner till respektive affärsverksamhet och i sin tur ner på bolagsnivå.

Läs mer om Hexagons koncernledning