Revisorer

Bolagets revisorer utses av årsstämman vart fjärde år. Revisorernas uppgift är att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning.

På årsstämman 2016 omvaldes revisionsfirman Ernst & Young AB till revisor för en period om ett år. Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Rickard Andersson till huvudansvarig revisor. Förutom uppdraget för Hexagon har Rickard Andersson revisionsuppdrag bl.a. för Autoliv, Proact IT Group AB, Alimak Group AB och Pricer AB.

Hexagons revisorer deltog vid det första styrelsemötet för året, vid vilket de rapporterade iakttagelser från sin granskning av Hexagons interna kontrollsystem och de årliga räkenskaperna. Revisorerna hade möten med revisionsutskottet vid sex tillfällen under 2016.

Adressen till revisorerna är Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99, Stockholm.

Ersättning till koncernens revisorer
Namn Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
TEUR 2016 2015 2016 2015
Revisionsuppdraget Ernst & Young 4,3 4,6 0,4 0,3
Revisionsuppdrag, Övriga 0,4 0,3 - -
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,7 0,2 - -
Skatterådgivning 1,6 2,3 - -
Summa 7,0 7,4 0,4 0,3