Styrelseutskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utses årligen av styrelsen, och har till uppgift att för styrelsens räkning bereda frågor rörande revisionsupphandling och revisorernas arvode, att gran­ ska och bedöma revisorernas opartiskhet och oberoende, att planera revisionsarbetet och därmed sammanhäng­ ande rapportering, att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och för att träffa bolagets revisorer löpande för att hålla sig informerad om inriktningen och omfatt­ ning av revisionen. Revisionsutskottets uppgifter omfat­ tar övervakning av de externa revisorernas verksamhet och bolagets interna kontrollsystem, övervakning av aktuell riskbild och bolagets finansiella information till marknaden samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att bereda. Utskottet har inte mandat att fatta några beslut för styrelsens räkning.

Medlemmarna i revisionsutskottet är:

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utses av styrelsen varje år och har till uppgift att för styrelsens räkning behandla frågor om ersättning till VD och till de ledningspersoner som rapporterar direkt till VD samt andra liknande frågor som styrelsen ber utskottet bereda. Utskottet har inte man­ dat att fatta några beslut för styrelsens räkning.

Medlemmarna i ersättningsutskottet är: