Riktlinjer och policies

Hexagon har åtagit sig att tillse att koncernens anställda agerar i enlighet med högsta möjliga etiska standards och regulatoriska och juridiska krav i de länder där Hexagon är verksamt.

Ledningen säkerställer att alla Hexagons medarbetare är informerade om detta åtagande och att de ges de nödvändiga förutsättningarna att följa Hexagons Uppförandekod och etiska riktlinjer ("Koden"). Koden anger krav som går längre än de legala och är tillämplig på frågor som rör företagens sociala ansvar och som är relevanta för Hexagons marknader och affärsverksamheter.

Koden utgör grunden för Hexagons sätt att göra affärer och omfattar alla anställda. Koden förbättras ständigt för att återspegla utvecklingen av branschstandarder och lagstiftning. Hexagon utbildar anställda om vad som väntas av dem och har in-house team med experter inom juridik och regelefterlevnad samt externa experter där så krävs för att säkerställa att Hexagon befinner sig i täten i dessa viktiga frågor.

Koden täcker Hexagons åtaganden avseende etiska arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljöansvar och stöd av sociala projekt. Koden beskriver Hexagons strävan att ge företräde åt leverantörer som följer Hexagons principer. Hexagon har ett heltäckande program för efterlevnad som styrs av omfattande regelverk utöver dem som läggs fast i Koden. Programmet omfattar områden av särskild betydelse för Hexagons verksamhet, såsom anti-korruption, exportkontroll, offentlig upphandling, tull och konkurrensfrågor. Hexagon hanterar också många funktionellt och/eller regionspecifika regelverk som till exempel EU-direktivet om energieffektivitet och relevanta globala sekretessbestämmelser.

Anställda uppmanas att rapportera misstänkta överträdelser genom en formell whistleblowing-process som garanterar att de som lämnar uppgifter i god tro inte utsätts för repressalier.

Styrelsen övervakar efterlevnad och tillställs årligen en försäkran om överensstämmelse från koncernledningen, samt en årlig rapport från den ansvarige tjänstemannen (Global Compliance Officer).

Name PDF
Uppförandekod, Maj 2016