Valberedning

Hexagons årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och om dess arbetsuppgifter.

Årsstämman har beslutat att valberedningens uppdrag ska omfatta förberedelse och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman om val av styrelse­ ledamöter, styrelsens ordförande och ordförande vid årsstämman. Dessutom ska valberedningen lägga fram förslag om tillsättning av revisorer samt ersättning till styrelsen (inklusive för utskottsarbete) och revisorer.

Valberedningen ska bestå av representanter för de större aktieägarna och väljs av årsstämman. Om en aktieägare som representeras av en ledamot i valberedningen inte längre är en av de större aktieägarna i Hexagon, eller om en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av någon annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant bland de större aktieägarna för att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår till ledamöter i valberedningen.

På årsstämman 2016 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Anders Oscarsson (AMF Fonder) och nyvaldes Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) som ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till Hexagon AB, Att: Valberedningen, Box 3692, 103 59 Stockholm alternativt per e-post till valberedning@hexagon.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2017.