Ersättning

Eventuell rörlig del av lönen ska vara relaterad till den resultatutveckling som personen kan påverka. Styrelsen beslutar om ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare efter förslag från Ersättningsutskottet.

Ersättning och övriga förmåner 2016

TEUR
Grundlön/ Styrelse-
arvode
Rörlig ersätt-
ning
Övriga förmåner1 Pensions-
kostnad

Summa
Melker Schörling, styrelsens ordförande 146,2 - - - 146,2
Gun Nilsson 77,6 - - - 77,6
Jill Smith 71,3 - - - 71,3
Ulrika Francke 55,4 - - - 55,4
Ulrik Svensson 76,6 - - - 76,6
Ola Rollén, VD och koncernchef 2 460,2 1 230,2 - 492,0 4 182,4
Andra ledande befattningshavare (nio personer) 6 244,9 3 548,0 205,0 417,6 10 415,5
Summa
9 132,2 4 778,2 205,0 909,6 15 025,0

1) Övriga förmåner avser främst bil, bostadsförmån samt försäkringar (exklusive pensionsförsäkringar).

Principer

Följande principer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman 2015.

Ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med övriga ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen ska vara maximerad till 150 procent av grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda. För närvarande har samtliga ledande befattningshavare avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsteg från denna huvudregel kan komma att göras vid utseende av nya ledande befattningshavare vars anställningsavtal sedan tidigare omfattar förmånsbestämda pensionsplaner. Pensionsålder för ledande befattningshavare är individuell, dock ej lägre än 60 års ålder. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Ersättning till koncernledningen

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen baseras på resultatutfall. Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som en del av den totala ersättningen. VD har ej erhållit något styrelsearvode under 2016.

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 2016 bolagsstämmans beslut om totalt 427,1 TEUR.

Ersättning till externa revisorer

Ersättning för tjänster utöver själva revisionsarbetet hänför sig huvudsakligen till arbete i samband med förvärv och skatt.

Pension

Pensionskostnad avser avgiftsbestämd pensionsplan och den kostnad som påverkat årets resultat. Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år och pensionskostnaden motsvarar 20 procent av pensionsgrundande lön. För andra ledande befattningshavare uppgår pensionsåldern till 65 år, förutom för en person med 60 år som pensionsålder. För de övriga ledande befattningshavarna uppgår pensionspremien till högst 25 procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlön.

Avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören är sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida eller om bolaget får en ny huvudägare har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månaders lön. Uppsägningstiden för andra ledande befattningshavare uppgår till högst 18 månader. Under uppsägningstiden utgår ordinarie lön som enda avgångsvederlag.