Teckningsoptionsprogram

2015/2019

I september 2015 infördes ett teckningsoptionsprogram för koncernledningen, applikationsområdeschefer, ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom emission av 10 000 000 optioner som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier av serie B i Hexagon AB. Optionerna överläts till Hexagon Förvaltning AB, ett helägt dotterbolag, och deltagare i programmet erbjöds att förvärva dem.

163 gruppchefer, applikationsområdeschefer, högre chefer och andra nyckelpersoner har förvärvat 7 107 660 teckningsoptioner:

Teckningskursen för teckning av aktier vid utnyttjande av optionerna bestämdes till 347,80 kronor. Optionerna värderades av ett oberoende institut i enlighet med Black-Scholes värderingsmodell och förvärvades av deltagarna till marknadspris.

Optionerna ger rätt till teckning 1 juni 2018 - 31 december 2019.

Resterande teckningsoptioner reserveras för framtida ledande befattningshavare och rekrytering av personer inom de kategorier som är berättigade. Programmet förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling, liksom bolagets aktiekursutveckling, förstärks.

För ytterligare information kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com