Marknadsöversikt

Ekonomisk och teknologisk utveckling bidrar till att vår omvärld genomgår stora förändringar, som också innebär utmaningar och drivkrafter för Hexagons kunder. Hexagon strävar efter att spela en ledande roll i arbetet med att lösa dessa utmaningar genom banbrytande teknologiska lösningar som skapar positiv och varaktig effekt.

Ökad automation

Digitaliseringen och kraven på ökad produktivitet och kvalitet innebär att användningen av automationsteknik vuxit kraftigt då tillverkarna i allt högre grad automatiserar tids- och personalkrävande arbetsuppgifter. Hexagons lösningar som integrerar kvalitetskontroll i verkstadsmiljön och automatiserar mätprocessen svarar mot det behovet.

Lösningar för hela arbetsflödet

Hexagons kunder efterfrågar i allt högre grad lösningar som omfattar hela deras arbetsflöde – från sensorn som samlar in information till den mjukvara som bearbetar informationen. Dessa data används för att fatta beslut kring en produkt under dess livscykel för att nå högre kvalitet med mindre insats och till lägre kostnad.

Större och mer komplexa projekt

Inom processindustrier såsom olja-, gas- och kemiindustrin finns det ett behov att påskynda slutförande av projekt och säkerställa effektiviteten i verksamheten. Undersökningar visar dock att nästan hälften av alla tekniska projekt överskrider uppsatta tidsramar. Projektorganisationer har blivit mer geografiskt spridda och projektens storlek och komplexitet har ökat, vilket skapar problem. Dessa faktorer har lett till att kunderna strävar efter att använda lösningar som hjälper dem att förbättra produktiviteten och minska risken för förseningar och kostnadsöverskridanden i deras projekt.

Växande datamängder

Mätningar och positionering blir mer noggranna i takt med att sensorer och positioneringstjänster blir mer avancerade. Att kunna omvandla den växande mängden data från allt mer sofistikerade sensorer till meningsfull information är en utmaning. För att hantera denna utmaning kräver kunder lösningar som hjälper dem att bearbeta hela arbetsflödet med stöd av en enda lösning.

Mobil datainsamling

Behovet av att samla in data via mobila sensorer ökar kraftigt. Mobila sensorer finns i olika former. Traditionella sensorer kan göras mobila när de exempelvis bärs av obemannade luftfarkoster (UAV) och människor. Andra icke-traditionella mobila sensorer inkluderar smartphones och information som delas via sociala medier. Dessa nya källor förändrar hur organisationer samlar geospatial information. Till exempel används mobila sensorer i byggsektorn där dessa används för att samla information på fältet som kan delas med personer på andra platser. Detta leder till en rad förbättringar såsom förbättrad kommunikation, minskade omarbetningar och projektförseningar samt bättre kostnadskontroll.

Konkurrenssitation

Till Hexagons konkurrenter hör globala företag av varierande storlek och inriktning. I motsats till Hexagon är flertalet av dessa konkurrenter verksamma inom endast en fas av arbetsflödet i en bransch eller är begränsade till endast sensorer eller mjukvara. För att upprätthålla sin konkurrensfördel och möta efterfrågan på lösningscentrerade och företagsövergripande applikationer investerar Hexagon årligen cirka 10–12 procent av omsättningen i FoU.

Geografisk fördelning

Hexagon har uppnått omfattande geografisk täckning och stark lokal närvaro. Hexagons produkter och tjänster säljs i mer än 160 länder runt om i världen.

Branschfördelning

Hexagon har tusentals kunder inom en mängd olika branscher. Surveying är den enskilt största kundkategorin och stod för 22 procent av omsättningen under 2016.