Utdelning

Avgörande för utdelningens storlek är Hexagons resultatutveckling, soliditet och framtida utvecklingspotential. Koncernens utdelningspolicy innebär att 25-35 procent av årets resultat per aktie efter skatt ska användas för utdelning till aktieägarna under förutsättning att målet för bolagets soliditet uppfylls.

Under årsstämman den 2 maj 2017 antogs styrelsens förslag om en utdelning om 0,48 EUR per aktie, vilket motsvarar 30 procent av koncernens resultat per aktie efter skatt.